درج نماد معادن مس تکنار در بازار فرابورس

 مدیر پذیرش فرابورس ایران گفت: شرکت معادن مس تکنار پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان بیست و یکمین نماد در بازار پایه فرابورس درج شد ...