کابلهای قدرت: هادی مسی

کابل قدرت با هادی مسی

امروزه اگر بخواهیم کابل قدرت تولید کنیم که قابل انعطاف باشد باید از رساناهای مسی استفاده کنیم. جالب است بدانید مقاطع هادی کمتر از 10 میلی متر مربع یک تکه و گرد هستند و بیشتر از آن نیز از رشته سیم های نازک مسی به هم تابیده و کلاف شده ساخته می شود .

بر اساس یک توافق جهانی در سال 1980 تعداد رشته سیم های هر رشته از کابل های انتقال نیرو ، سیم کشی و انعطاف پذیر تعیین شد و در استاندارد DIN VDE شماره ۰۲۹۵ نیز بازتاب یافت و کمترین تعداد و قطر سیم ها و مقاومت رساناها نیز در استاندارد IEC  به شماره ۶۰۲۲۸ و DIN VDE به شماره ۰۲۹۵ گنجانده شد.

در ایران استاندارد مرجع IEC به شماره ۶۰۲۲۸ است .

ویژگی های فلز مس در هادی کابل

مس بهترین و مناسب ترین فلز در صنعت برق است به علت ارزان بودن و داشتن استاندارد های خاص و متفاوت نسبت به سایر فلزها . عاوه بر این ها با توجه به قدرت انعطاف پذیری و مقاومت این فلز به ایمن ترین انتقال دهنده برای ساخت سیم و کابل تبدیل شده است.

 چرا باید از مس خالص استفاده کرد؟

ر اگر ما از مس ناخالص استفاده کنیم بلاشک رسانایی آن را کاهش داده ایم پس برای تولید سیم و کابل حتما باید از مسی با خلوص 99.95 استفاده کنیم.