ولتاژ نامی ، ولتاژ مجاز

ولتاژ نامی

ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون های الکتریکی بر اساس آن انجام می شود.

مطابق استاندارد DIN VDE 0298  و IEC 183 ولتاژکابل ها به صورت U0 / U تعریف می شود به طوری که :

U0: مقدار موثر ولتاژ بین هر رشته و زمین ( پوشش فلزی کابل یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت ).

U: مقدار موثر ولتاژ بین هادی های فاز، که برای سیستم سه فاز U = √3 U0 می باشد.

Um: حداکثر ولتاژ مجاز که در داخل پرانتز و به این صورت نشان داده می شود: U0 / U ( Um )

از آنجایی که عایق کابل های پلاستیکی با ولتاژ نامی U0 / U=0.6 / 1 Kv و تمامی کابل های با میدان شعاعی ( کابل های تک رشته ) برای ولتاژ U0 اندازه گیری می شوند. این کابل ها برای نصب در شرایط زیر مناسب هستند:

در سیستم های تک فازی که هر دو هادی آن عایق دار باشتد، با ولتاژ نامی Um = 2 U0

در سیستم های تک فازی که یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده باشد، با ولتاژ نامی Um = U0

ولتاژ کار

ولتاژ بین هادی ها و منبع ولتاژ و یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شراط مشخص و در زمان تعیین شده

مشخصات کابل – ولتاژ نامی

ولتاژ نامی