مقایسه كابل های همگن (‌‎CENELEC) با DIN VDE , IEC و HD