حضور در نمایشگاه

حضور مدیریت مجموعه فرهاد کابل در نمایشگاه بین المللی صنعت کابل ایران